Ekonomi och Stadgar

Årsredovisningar

Årsredovisning för 2014
Årsredovisning för 2013
Årsredovisning för 2012

Verksamhetsberättelserna för enheterna finns på respektive förskolas sida: Aquarius, Neptunus och Octopus.

Stadgar för Österåkers Montessori

STADGAR för ÖSTERÅKERS MONTESSORI EKONOMISKA FÖRENING (ÖM)
Gällande från och med den 29 maj 2018

§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Österåkers Montessori ek. för., förkortat ÖM.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Österåkers Kommun.

§ 3 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i Österåkers Kommun driva montessoriverksamhet inom förskola för medlemmarnas barn. Föreningen skall vara huvudman för denna verksamhet och därvid vara arbetsgivare för anställd personal. Föreningen har även till ändamål att sprida och utveckla montessoripedagogiken inom förskola i kommunen.

§ 4 MEDLEMSKAP
Envar som önskar stödja föreningens verksamhet har att betala årsavgiften för att vinna medlemskap.
§ 5 ANMÄLAN AV BARN
Medlem äger rätt att anmäla sitt barn till förskoleverksamheten.
§ 6 INTRESSEGRUPP
Som intressegrupp menas varje föräldragrupp från respektive förskola. Intressegruppernas ändamål är att tillvarata föräldrarnas engagemang och att ansvara för frågor som rör trivsel, inne-, utemiljö och städning vid ÖM:s enheter samt att i övrigt vara behjälplig i den verksamhet som bedrivs av ÖM. Till ledning för respektive intressegrupp skall vid första föräldramötet under vårterminen, dock senast före föreningens stämma, väljas en ordförande Föräldragruppen ska organisera sig för att planera och utföra arbete i enlighet med ovanstående. I detta val äger varje medlemsfamilj med barn i aktuell intressegrupp rätt att utöva sin rösträtt med en röst. Detta möte skall protokollföras.
§ 7 MEDLEMS ÅLIGGANDE
I samband med barns intagning till verksamheten förbinder sig minst en av dess föräldrar att genomgå en informationskurs om montessoripedagogik senast under barnets andra förskoleår. Föräldrarna skall deltaga i arbetsgrupperna. Intressegruppernas organisation och arbete regleras av den lokala arbetsgruppen se § 6. Omfattning av åligganden i samband med arbetsplikt regleras i "Ansvarsåtaganden" som skrivs under av medlem i samband med accepterande av plats. Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
§ 8 AVGIFTER
Medlem skall årligen erlägga en medlemsavgift. Föreningsstämman fastställer medlemsavgiften för kommande år. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.

§ 9 UTESLUTNING
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Styrelsen äger rum att fatta beslut om uteslutning endast om beslutet föregåtts av skriftlig anmodan av styrelsen till medlemmen att vidtaga rättelse och sådan anmodan ej efterkommits av medlemmen. Medlem får uteslutas i följande fall:
a/ Om medlem bryter mot stadgar eller motarbetar föreningens ändamål, syfte eller ÖM´s verksamhet.
b/ Om medlem underlåter att inom 30 dagar erlägga årsavgift.
c/ Om medlem underlåter att inom 60 dagar betala månatlig förskole- eller fritidsavgift.

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av räkenskapsår, så vida inte medlemmen blivit utesluten (enl §9)
§ 11 TILLGÅNGAR
Föreningens tillgångar skall placeras på ett betryggande och ändamålsenligt sätt. För fullgörande av föreningens ändamål får tas i anspråk föreningens tillgångar. Förvärv eller avyttring av fast egendom kan ske efter beslut av föreningsstämman.
§ 12 VALBEREDNINGEN
Valberedningen skall vara sammansatt av en representant från respektive intressegrupp. Valberedningen har att:
a/ bereda och genomföra kandidatval till ÖM:s styrelse i respektive intressegrupp.
b/ lämna förslag till föreningsstämman beträffande styrelsen samt lekmannarevisorer.
På föreningsstämman utses en sammankallande valberedare.

§ 13 STYRELSEN
Styrelsen skall svara för föreningens organisation och ledning samt förvaltning av föreningens angelägenheter enligt direktiv och riktlinjer som fastställs av föreningsstämman samt i enlighet med dessa stadgar. Styrelseledamöter, föreningsrevisorer och suppleanter skall vara medlemmar i föreningen. Medlem som är anställd i föreningen är inte valbar till styrelsen. Styrelsemedlem som erhåller anställning i föreningen skall avgå ur styrelsen vid anställningens början.
Styrelsen skall bestå av föräldrarepresentanter från varje intressegrupp samt 2 till 5 suppleanter Dessa skall senast under sin första mandatperiod ha gått informationskursen om montessoripedagogik. Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter inklusive valet av personalrepresentanten.
Ordförande och vice ordförande samt suppleanter fastställs av föreningsstämman för en period om ett år. Resterande ledamöter väljs för en period om två år i taget. Styrelsen skall vidare konstituera sig så att en ekonomiansvarig samt en sekreterare utses. Styrelsen är solidariskt ytterst ansvarig för hela verksamheten. Detta inkluderar såväl arbetsgivaransvar som ansvar för pedagogik, ekonomi och fast egendom. Arvode till ledamot kan utgå dock högst med ett årligt belopp motsvarande ett tredjedels basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Arvode till styrelseledamot fastställes av föreningsstämman.

§ 14 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen skall sammanträda minst sex gånger varje år på kallelse, av ordföranden där dagordning skall ingå. På begäran från minst två ordinarie styrelseledamöter är ordförande skyldig att inom 14 dagar sammankalla styrelsen. Styrelsen är beslutsför då minst 2/3 av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Över styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av mötesordföranden och en särskilt utsedd justeringsman. Justerade protokoll skall fördelas till styrelseledamöter, suppleanter och till revisorer samt skall anslås fortlöpande på plats i föreningens enheter alternativt på intranätet. Andra meddelanden till medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens lokaler eller elektroniskt. På styrelsemöten äger suppleanter närvaro- och yttranderätt. Föreningsrevisorer och valberedning äger närvarorätt. Personal kan närvara som handläggare om styrelsen så begär. Övriga medlemmar äger närvarorätt på inbjudan från styrelsen.

§ 15 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av beslutsför styrelse eller två styrelseledamöter i förening.
§ 16 FÖRENINGENS ADMINISTRATION
För ledning av föreningens verksamhet kan finnas särskilt anställd personal, som arbetar enligt meddelade riktlinjer och anvisningar från styrelsen.

§ 17 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är 01-01 - 12-31. Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen innefattar tillfredsställande kontroll samt att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och god revisionssed.
§ 18 REVISORER
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall utses tre revisorer, två föreningsrevisorer och en auktoriserad revisor. Föreningsrevisorerna skall därvid granska styrelsens förvaltningsuppdrag enl § 3 och § 13. Revisorerna utses av föreningsstämman för ett år i taget. Arvode till revisor fastställs av föreningsstämman

§ 19 ÅRSREDOVISNING
Senast 15 februari varje år skall styrelsens verksamhetsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna. Dessa skall senast 15 mars samma år avge revisionsberättelsen och därvid redovisa om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna tillstyrks.

§ 20 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast 30 mars efter räkenskapsårets utgång. Till föreningsstämman skall kallas samtliga medlemmar samt skall kallelsen fastslås på föreningens enheter. På föreningsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Öppnande av stämman
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Beslut om kallelse skett i behörig ordning
7. Upprättande och godkännande av röstlängd
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om: a. fastställande av resultat- och balansräkning b. dispositioner av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, varav en väljs som ordförande och en som vice ordförande
12. Val av revisorer och tre revisorssuppleanter
13. Val av representant från varje intressegrupp att ingå i valberedningen varav en ordförande
14. Medlemsavgift
15. Propositioner och motioner
16. Föredragning av budgetförslag och fastställande av budget
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande
Varje medlem i föreningen äger rätt att på föreningsstämman, personligen eller genom fullmakt till annan medlem utöva sin rösträtt med en röst. Medlem äger dock endast rätt att genom maximalt två fullmakter utöva annan medlems rösträtt.

§ 21 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN
Kallelse skall ske skriftligen tidigast fyra och senast två veckor i förväg. I kallelsen skall ingå årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och budgetförslag för kommande verksamhetsår samt uppgift om nominerade styrelseledamöter och suppleanter samt förslag till revisorer. Med kallelsen skall följa till styrelsen inlämnade motioner. Motioner från intressegrupper eller medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari respektive år.

§ 22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisor påkallar detta eller om det begärs av minst 10% av det totala antalet medlemmar. Kallelse skall ske skriftligen tidigast fyra veckor i förväg eller senast två veckor i förväg med angivande av dagordning och redogörelse för vad som föranlett att extra föreningsstämma skall hållas.

§ 23 ÄNDRINGAR AV STADGAR
För ändring av föreningens stadgar erfordras att beslut fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varvid en av dessa ska vara ordinarie stämma. Minst två månader skall förflyta mellan stämmorna och förslaget skall vid båda stämmorna biträdas av minst 2/3 av närvarande, röstberättigande medlemmar enligt § 21, sista stycket ovan eller den högre majoritet som krävs enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 24 RESULTATFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.

§ 25 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen erfordras att beslut fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor. En av dessa skall vara ordinarie föreningsstämma. Minst två månader skall förflyta mellan stämmorna och förslaget skall vid båda stämmorna biträdas av minst ¾ av närvarande antal röstberättigade medlemmar enligt §21 sista stycket ovan. Återstoden av föreningens tillgångar vid dess upplösning skall fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de av dem inbetalda insatserna.